Struktura Związku

 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych
Politechniki Białostockiej
na kadencję 2013-2017

 • Adam WASILEWSKI – Przewodniczący Zarządu
 • Anatoli KALICKI – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • Dorota DWORZAŃCZYK – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • Michał BOŁTRYK – Członek Zarządu
 • Grzegorz Ryszard ORZEPOWSKI- Członek Zarządu
 • Piotr GIBULSKI – Członek Zarządu
 • Mikołaj KARPOWICZ – Członek Zarządu
 • Marcin WALEJEWSKI – Członek Zarządu
 • Andrzej PLEWA – Członek Zarządu
 • Anna ŻAKOWICZ – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
na kadencję 2013-2017

 • Tomasz JUSZCZUK – Przewodniczący Komisji
 • Ryszard STERPINSKI – Członek Komisji
 • Urszula JAŁBRZYKOWSKA – Członek Komisji

Przedstawiciele Związku w organach Politechniki Białostockiej

Senat PB (w kadencji 2012-2016)
inż. Marcin WALEJEWSKI

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy (w kadencji 2012-2016)
mgr inż. Grzegorz ORZEPOWSKI

Rady Wydziałów (w kadencji 2012-2016)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Tomasz JUSZCZUK
mgr inż. Grzegorz ORZEPOWSKI
mgr Dorota MALESZEWSKA

Wydział Mechaniczny
Mikołaj KARPOWICZ