15-lecie ZZPT PB

W służbie pracownikom PB na przełomie wieków

W 2012 roku mija piętnaście lat działalności Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej (ZZPT PB). Jego inicjatorem i założycielem oraz pierwszym przewodniczącym był nasz śp. Kolega mgr inż. Igor Grycuk, wieloletni pracownik laboratorium technologii betonu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz nauczyciel akademicki.

Powołanie ZZPT PB odbyło się 19 czerwca 1997 roku na Walnym Zebraniu Założycielskim, na którym opracowano i uchwalono Statut Związku. Była to inicjatywa wyłącznie pracowników Politechniki Białostockiej, jako forma utworzenia związku nie federacyjnego o zasięgu wewnątrzuczelnianym. 30 czerwca nowoutworzony Związek został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W tymże roku, w dniu 27 września, na Walnym Zebraniu spośród 47 pracowników PB, którzy zadeklarowali swe członkostwo w Związku, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną i od tej pory Związek rozpoczął swoją statutową działalność.

Jej głównym celem jest obrona praw, godności i interesów pracowników, w tym obrona praw pracowników w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec powyższego działalność naszego Związku skupia się przede wszystkim na aktywnym udziale w regulacjach i podwyżkach płac, w ustalaniu regulaminów pracy, regulaminów nagradzania i premiowania oraz zmian w Statucie PB, a także w podziale świadczeń z funduszu socjalnego i z innych funduszy, którymi dysponuje nasza Uczelnia. W tym zakresie ZZPT nieprzerwanie stara się współpracować z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi w Uczelni celem wypracowania wspólnego, zgodnego stanowiska w ważnych, żywotnych dla pracowników Politechniki Białostockiej sprawach.

W początkach działalności ZZPT szczególnie pilną sprawą były regulacje płacowe. Przez szereg lat funkcjonowania Politechniki Białostockiej narosły dysproporcje płacowe między jednostkami organizacyjnymi. Przyczyniły się do tego m.in. niewłaściwe naszym zdaniem algorytmy podziału środków dydaktycznych, nie uwzględniające specyfiki pracy laboratoriów, pracowni i zakładów funkcjonujących na WBiIŚ i WM, gdzie większość laboratoryjnych ćwiczeń dydaktycznych oraz badań związanych z pracami doktoranckimi, habilitacyjnymi czy grantami są działaniami niszczącymi badane materiały i próbki. W związku z taką sytuacją kolejne ekipy rządzące Politechniką miały poważne trudności w zapewnieniu właściwych zasad przy regulacjach i podwyżkach pracowniczych wynagrodzeń przeprowadzanych w poszczególnych latach w Uczelni. Nieustępliwe działania naszego Związku, zmierzające do wyeliminowania dysproporcji płacowych, przy poparciu pozostałych organizacji związkowych w PB, przyczyniły się do tego, iż w ostatnich latach sytuacja pod tym względem zmienia się na lepsze.

Związek Zawodowy Pracowników Technicznych wciąż się rozwija. Ma swoich przedstawicieli w radach wydziałowych, uczelnianych, w Senacie PB, w komisjach wyborczych. Jego członkowie aktywnie uczestniczą w pracach Komisji Socjalno-Bytowej PB, oraz w innych komisjach opracowujących wszelkie wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne dotyczące trybu i warunków pracy w Uczelni.

Funkcję sekretarza i skarbnika Związku od daty jego założenia aż do roku 2008 pełniła mgr inż. Zofia Niczyporuk, pracownik techniczny Wydziału Mechanicznego. Przez swoje zaangażowanie i aktywność społeczną wniosła ona znaczący wkład w rozwój działalności Związku. Od roku 2009 jej rolę przejął Teodor Sokołowski, były pracownik techniczny WBiIŚ.

Związek troszczy się nieustannie o bezpieczeństwo i higienę pracy w PB. Aktualnie uczelnianym Społecznym Inspektorem Pracy (SIP) jest nasz kolega, członek Zarządu ZZPT inż. Grzegorz Orzepowski.

Związek nasz w drugiej kadencji działalności Zarządu (2001-2005 r.) liczył już 62 członków, przewodniczącym zarządu był inż. Andrzej Kulaszewicz, pracownik techniczny pracujący na Wydziale Elektrycznym. Od roku 2005 (III i IV kadencja) przewodniczącym Związku jest mgr Adam Wasilewski, pracownik techniczny zatrudniony na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na stanowisku kierownika Warsztatu Techniczno-Usługowego. Aktualnie funkcję wice-przewodniczących pełnią dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec i inż. Anatoli Kalicki, a funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku mgr inż. Andrzej Gromow.

ZZPT liczy obecnie 94 członków i przyjmuje w swoje szeregi wszystkich chętnych pracowników Uczelni. Uważamy, iż Politechnika Białostocka jest wyższą uczelnią w przeważającej mierze o profilu technicznym i wszyscy pracownicy w niej zatrudnieni, bez względu na grupę, do której należą pracownicy inżynieryjno-techniczni, nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługa, wnoszą swój wkład w jej rozwój i osiągnięcia. Zatem Związek nasz poczuwa się do obrony ich zawodowych i socjalnych interesów. W miarę możliwości i potrzeb udziela pomocy materialnej swoim członkom i ich rodzinom, zarówno gdy są czynni zawodowo, jak i wtedy, gdy są na emeryturze lub rencie, bądź zwolnieni z PB, a pozostają bez pracy. Owa pomoc w formie zasiłków statutowych i losowych oraz zapomóg osiągnęła w przeciągu 15 lat kwotę 100 tys. zł., która jest znaczna, jeśli weźmie się pod uwagę skromny (aczkolwiek wciąż rosnący) majątek Związku, pochodzący jedynie z członkowskich składek.

Związek to grupa osób, z których każda ma własne zainteresowania i pasje. Przykładem udanych realizacji takich pasji są trzy wystawy malarstwa Teodora Sokołowskiego prezentowane w „Galerii Politechnika”, bądź udział członków naszego Związku, Adama Wasilewskiego i Jacka Cieślewskiego, w akademickich Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Spławikowym (w 2005 roku zajęli w nich drużynowo III miejsce).

Związek nasz posiada swoją stronę internetową (zzpt.pb.edu.pl), na której publikowane są wszystkie aktualne informacje.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Uczelni do wstąpienia w szeregi Związku i do współpracy z nami.

Teodor Sokołowski, sekretarz ZZPT PB
(artykuł ukazał się w numerze 1/2012 Życia Politechniki)