Cele Związku

Obrona praw, godności i interesów pracowników, w tym:

  1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników oraz ich rodzin.
  2. Obrona praw pracowników w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Harmonizowanie działania zakładu pracy z interesami pracowników.
  4. Oddziaływanie na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich.
  5. Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych.
  6. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptcji społeczno-zawodowej młodych pracowników.
  7. Współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społecznych.
  8. Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego, kształtowanie aktywnych postaw dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.