RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, KRS: 0000087958
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108), oraz Ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 z późn.zm.)
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przynależności do Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej,
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz, pod warunkami wymienionymi w RODO, przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych;
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
  • usunięcia danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • ograniczenia przetwarzania danych.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej. Cofnięcie zgody na
  przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji celów statutowych zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz może skutkować ustaniem lub odmówieniem członkostwa.

 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia
  skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji celów;
 8. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wymagane będzie złożenie przez Panią/Pana stosownego oświadczenia w formie pisemnej.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.