Stanowisko Organizacji Związkowych dot. podwyżek wynagrodzenia

W odpowiedzi na pismo nr RO-100.071/7/14 z dnia 13 czerwca 2014 r. dotyczące zasad podwyżki wynagrodzeń w Politechnice Białostockiej w roku 2014, Związki Zawodowe działające w Politechnice Białostockiej proponują przyjęcie następujących zasad na 2014 r.

 1. 5 % otrzymanej kwoty dotacji przeznaczyć na rezerwę Rektora.
 2. pozostałą kwotę podzielić w następującej proporcji:
 • a. 80% przeznaczyć na podwyżki wszystkim uprawnionym pracownikom
 • b. 20% przeznaczyć na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych o charakterze motywacyjno – uznaniowym.

W roku 2013 znaczna część otrzymanej kwoty została przeznaczona na część motywacyjno – uznaniową. Podczas negocjacji uzgodniono, że w roku 2014 te proporcje zostaną w znaczącym stopniu zmienione. Nasza propozycja odzwierciedla tą zmianę. Prosimy również o spotkanie w celu uzgodnienia szczegółowych zasad przedstawionych przez JM. Rektora w § 2, 3, 4 i 5 w „Projekcie z dnia 13 czerwca 2014″.

Pobierz  dokument ze stanowiskiem Związków Zawodowych

Stanowisko Organizacji Związkowych dot. ZFŚS

Stanowisko Organizacji Związkowych dotyczące projektu planu rzeczowo – finansowego ZFŚS na 2014 r. oraz propozycji dofinansowania do wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w 2014 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2014 r. nr RO-180.180/5/14 organizacje związkowe działające w Politechnice Białostockiej pozytywnie akceptują:
a/ przedstawiony projekt planu rzeczowo – finansowego ZFŚS na rok 2014 r.
b/ dofinansowanie do wypoczynku – III wariant
c/ dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo – rekreacyjnej i turystycznej
przychód do 2000 zł – 390 zł,
przychód powyżej 2000 zł – 380 zł.

Pobierz dokument ze stanowiskiem Związków Zawodowych

Życzenia świąteczne

życzenia2013

Cud wigilijnego wieczoru

Gdy na polskiej ziemi co roku w grudzień
z wieczornego nieba pierwsza gwiazda zaświeci
ten czarowny znak dla wszystkich Bożych dzieci
w domach przy stołach gromadzą się ludzie.

Siadają do wigilijnej wieczerzy
jest opłatek wzajemne serdeczne życzenia
cały świat im cudownie na lepsze się zmienia
i radość w swej duszy ma ten kto wierzy.

Bo oto wtenczas świadomość się budzi
że w judzkiej ziemi narodził się przed wiekami
Jezus Chrystus Zbawiciel który jest wciąż z nami
chcąc do Nieba przygarnąć wszystkich ludzi.

Przy Nim z nami rzecz cudowna się dzieje:
znika pycha egoizm nienawiść z nią swary
rodzi się miłość przyjaźń i nadzieja z wiary
serce nam się staje stajnią w Betlejem.

Teodor Sokołowski

Walne Zebranie Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych PB serdecznie
zaprasza Koleżanki i Kolegów zrzeszonych w ZZPT na
Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2013r. (piątek) o godz.14.00,
w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – sala (nr 34) Rady Wydziału.

Na przeprowadzenie zebrania w godzinach pracy Związek uzyskał zgodę Rektora Politechniki Białostockiej.

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu  ZZPT z działalności w kadencji 2009-2013r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  działalności Związku w kadencji 2009-2013r. 
 7. Dyskusja.
 8. Zatwierdzenie  sprawozdań.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z kadencji.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie ZZPT PB.
 11. Wybory członków do organów Związku:
  1. przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną czynności wyborczych,
  2. podanie wyników wyborów.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie zebrania.