Walne Zebranie Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych PB serdecznie
zaprasza Koleżanki i Kolegów zrzeszonych w ZZPT na
Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2013r. (piątek) o godz.14.00,
w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – sala (nr 34) Rady Wydziału.

Na przeprowadzenie zebrania w godzinach pracy Związek uzyskał zgodę Rektora Politechniki Białostockiej.

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu  ZZPT z działalności w kadencji 2009-2013r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  działalności Związku w kadencji 2009-2013r. 
 7. Dyskusja.
 8. Zatwierdzenie  sprawozdań.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z kadencji.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie ZZPT PB.
 11. Wybory członków do organów Związku:
  1. przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną czynności wyborczych,
  2. podanie wyników wyborów.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie zebrania.

Apel Zarządu ZZPT do pozostałych Związków Zawodowych działających w Politechnice Białostockiej

W związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym oraz brakiem uzgodnień dotyczących wysokości dopłat do wczasów, Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych zwraca się z prośbą do pozostałych Związków Zawodowych działających w Politechnice Białostockiej z apelem o pilne zorganizowanie wspólnego spotkania z J.M Rektorem PB w celu poczynienia stosownych uzgodnień.
Uważamy również za konieczne poruszenie tematu podwyżki wynagrodzeń, która ma być realizowana w najbliższym czasie w Uczelni.

Z poważaniem,
Zarząd ZZPT PB

Pełny tekst pisma do pobrania

Lista Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej w kadencji od 29.06.2012 do 28.06.2016

W dniu 29.06.2012 zakończyły się wybory  Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej.

Poniżej prezentujemy listę wybranych osób.

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy w Politechnice Białostockiej
inż. Grzegorz Orzepowski

Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy

Wydział Architektury – mgr inż. arch. Izabella Ullman
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – mgr inż. Daniel Wieliczko
Wydział Elektryczny – mgr inż. Grzegorz Kraszewski
Wydział Informatyki – mgr inż. Małgorzata Wróblewska
Wydział Mechaniczny – inż. Rajmund Koniuszewski
Wydział Zarządzania – Bogdan Kafel
Pion Rektora i Prorektorów – mgr inż. Paweł Miniuk
Pion Kanclerza – Waldemar Szymanowicz